Sıkça Sorulan Sorular

Aynı Kişi Birden Fazla Odaya Kayıt Olabilir Mi?

 • Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf birden fazla odaya kaydolabilir mi?

 Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.(5362 S.K.Md: 6/4)

 

 • İki ayrı mesleğinden dolayı iki ayrı işyeri olan esnaf birden fazla odaya kaydolabilirmi?

 Bir kişinin iki ayrı mesleğinden dolayı iki ayrı işyeri varsa her iki mesleğinden (işyerinden) dolayı sicile ve ilgili odaya kaydı gerekmektedir.

 

Orijinal Araç Camları Nasıl Anlaşılır?

Araç camlarının Motorlu Araçlar ve Römorklarının Emniyet Camları ve Cam Malzemeleri ile ilgili Tip Onay Yönetmeliği (92/22/AT) veya BM/AEK R-43 (Güvenlik Camlarının Bunların Araçlara Takılmasının Onayı İle İlgili Teknik Düzenleme) kapsamında ‘e’ veya ‘E’ işareti olması ve bu camların renkli olması durumunda da bahse konu işaretlere ilave olarak ‘V’ sembolünün bulunması gerekmektedir. (S.T.B. T.05.01.2021, S. 2207958)

 

Kış Lastiği Kullanılması Zorunlu Mudur?

1- Kış Lastiğini Zorunlu Kılan Mevzuat?

 • Karayolları Trafik Kanunu’nun‘‘Kış lastiği zorunluluğu’’ Başlıklı 65/A Maddesi
 • U.A.Bakanlığı‘‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’

 2- Kış Lastiği Hangi Araçlarda Zorunludur?

 • Eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçlar kış lastiği kullanmak zorundadırlar.

 3- Kış Lastiği, Hangi Araçların Hangi Lastiklerinde Zorunludur?

 • Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
 • Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer.
 • Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

4- Kış Lastiği Diş Derinliği Ne Kadar Olmalıdır?

 • Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.

5- Kış Lastiği Zorunluluğu Hangi Taşımaları Kapsamaz?

 • Lastik tekerlekli traktörleri,
 • İki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları,
 • Römork ve yarı römorkları,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları,

6-Kış Lastiklerinin ZorunluOlduğu Tarihler?

 • Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.
 • İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.
 • Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.

7-Kış Lastiği Zorunluluğunu Kimler Denetler?

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Bakanlık personeli.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü.
 • Jandarma Genel Komutanlığı.
 • Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri.
 • Belediyelerin denetim birimleri.

8-Kış Lastiği Zorunluluğuna Uymayanların Cezası Nedir?

 • Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenlere 625 T.L.İ.P.C. uygulanır.
 • Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.

9-Kış Lastiği Nasıl anlaşılır?

 • Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake)  işareti aranır.
 • Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseni kontrol edilir.
 • Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.

 

Plakaların Çalınması Veya Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Tescil plakasının birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde;

Plaka değişikliği işleminin yapılması zorunludur. Bu durumda araç sahibinin başvurusu üzerine araca TNB tarafından belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plakası verilir.Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların (römork, yarı römork, motosiklet, motorlu bisiklet) plakasının kaybolması halinde de bu hükümler uygulanır.

Birden fazla plakası olan araçların yalnızca bir plakasının kaybolması halinde;

İlgili kolluk birimi kayıtlarına, plakanın kaybolduğu bilgisi işlenir. Başvuru üzerine ilgilisine göre noterler plaka basım talep belgesi verilir.

Plaka değişikliği işlemi yapılabilmesi için elektronik ortamda EGM tarafından plaka kayıp/çalıntı şerhinin eklenmiş olması zorunludur.

 Kayıp/ çalıntı durumunda plaka değişikliği yapılması zorunlu olduğundan; aracın kaydında haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi takyidat bulunması halinde muvafakat aranmaksızın plaka değişikliği yapılır.

Ayrıca araca ilişkin MTV, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası borçları, plaka değişikliği işleminin yapılmasına engel değildir.

Tahditli ticari plakalı aracın kayıp çalıntı nedeniyle plaka değişikliği işlemi;

Varsa “Ticari taşıt tahsis belgesi”nde yer alan plakanın kullanıcı tarafından sisteme işlenmesi suretiyle yoksa talep olması halinde sistem tarafından otomatik belirlenen seri plaka verilerek yapılır.

Römorklu Veya Yarı Römorklu Araçlarda En Çok Hız Sınırı Ne Kadardır?

Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT ile tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlar hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 km daha düşüktür.(KTY. Md:100)

 

Örnek:

Römorksuz çekici için hız limiti bölünmüş yolda= 85 Km/Saat

Römorklu çekici için hız limiti = 85-10=75 Km/Saat

 

Hangi Durumlarda Takograf Taahhütnamesi Verilmesi Zorunludur?

Şehiriçi ve büyükşehir/belediye mücavir alanı içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekici türündeki taşıtlarda takograf cihazı bulundurma mecburiyeti aranmaz. Bu durumda takograf kullanmak istemeyen araç sahibinden Ek-1’de yer alan şekilde Noter tarafından taahhüt alınır.(Taahhüdün, noter onaylı olmasına gerek yoktur)

Taahhütname hazırlanırken araç büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kullanılacaksa il adının, büyükşehir olmayan illerde isehangi belediye sınırları içerisinde kullanılacaksa bu belediye adının yazılması gerekir.

Ek- 1

Takograf Taahhütnamesi

 

Yukarıda bilgileri yazılı aracımı ….şehir içi ve Büyükşehir Belediyesi/Belediye mücavir alanı içerisinde çalıştıracağımı ve bu aracıma takograf cihazı taktırmak istemediğimi beyan ve taahhüt ederim.

(Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Noterler Tarafından Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar)

 

Yük Taşımacılığı Yapan Araçlarda Tartı Toleransı Ne Kadardır?

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik”in “Tartı toleransı uygulaması” başlıklı 7’nci maddesinde;

 

Tartı toleransı; en çok [(aracın azami ağırlığının % 3,75’i) + 500] kilogram olarak kabul edilir.

Ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan maddelerin seçilecek stok sahalarına taşınması ile zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak taşımalarla sınırlı olmak üzere, araçların karayolu üzerinde 1 kilometreden fazla seyretmemesi ve hızlarının 60 km/s’den fazla olmaması şartıyla, azami yüklü ağırlıkları en fazla % 15 oranında aşılabilir.

Belediye Sınırları İçerisinde Çalışan Şoförler İçin(SRC) Belgesi Şart mıdır?

Büyükşehir Belediye/belediyesınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde çalışan/çalıştırılan şoförler için (okul servis araçları hariç) ilgili belediyece başkada bir şart getirilmemiş ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen (SRC) Mesleki Yeterlilik Belgesi şartının aranmaması gerektiği değerlendirilmektedir. (EGM, T.05.11.2018–S.197829)

Oda Aidatlarını Ödemeyen Üyelere Hizmet Ve Belge Verilebilir mi?

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. (5362 S.K. Md: 61)

Oda Kayıt Ücreti ve Aidatları Ne Kadardır?

 • Üyenin sicile ilk kayıt yapılması sırasında ödeyeceği kayıt ücreti,asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz.
 • Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat,asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. 
 • Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. (5362 S.K. Md: 61)
 • Kayıt ücretleri, yıllık aidatlar, belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında ücretler, iller ve meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak Konfederasyon tarafından belirlenir. (5362 S.K. Md: 75/e)

Oda Yönetim Kurulları üye sayısı kaçtır?

Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az olan odalarda yedi, üye sayısı 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir.(5362 S.K. Md: 9)

Başkan, Yönetim ve Denetim Kuruluna Seçilebilmek İçin Üyelik Süresi Ne Kadardır?

Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, kesintisiz en az iki yıl odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak şarttır.(5362 S.K. Md: 50)

Odaya Kaydolmuş Üye Ne Zaman Genel Kurul Toplantısına Katılabilir?

Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üye, genel kurul toplantısına katılabilir. (5362 S.K. Md: 9)

Sürücüler Hangi Sınıf Belge İle Hangi Araçları Kullanabilirler?

Sürücü Belgelerinin SınıflarıSürücü belgesi sınıfları ile belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçlar:

a)M sınıfı sürücü belgesi: iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

b)A1 sınıfı sürücü belgesi: silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

c)A2 sınıfı sürücü belgesi: gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

ç)A sınıfı sürücü belgesi: sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

d)B1 sınıfı sürücü belgesi: net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

e)B sınıfı sürücü belgesi: otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

f)BE sınıfı sürücü belgesi: B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

g)C1 sınıfı sürücü belgesi: azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

ğ)C1E sınıfı sürücü belgesi: C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

h)C sınıfı sürücü belgesi: kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

ı)CE sınıfı sürücü belgesi: C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

i)D1 sınıfı sürücü belgesi: minibüs kullanacaklara verilir.

j)D1E sınıfı sürücü belgesi D1: sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

k)D sınıfı sürücü belgesi: minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

l)DE sınıfı sürücü belgesi; D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 1. m) F sınıfı sürücü belgesi: lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

n)G sınıfı sürücü belgesi: iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

o)K sınıfı sürücü aday belgesi: Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.(K.T.Y. Md: 75)

 • Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu

Araçları sürme yetkisi;

 1. a) B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 2. b) F sınıfı sürücü belgesi ile M,
 3. c) G sınıfı sürücü belgesi ile M,

ç) A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,

 1. d) A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
 2. e) A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
 3. f) B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
 4. g) BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

ğ) C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,

 1. h) CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,

ı) C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

 1. i) C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
 2. j) D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
 3. k) DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
 4. l) D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 5. m) D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F

sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.(K.T.Y. Md:85)

 

 • Römork Takarak Araç Kullanma

B, C, C1, D ve D1 sınıfı sürücü belgesi sahipleri araçlarını, azami yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan (750 kilogram dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler.(K.T.Y. Md: 86)