Bilgi Edinme Başvuru Formu

İçin Tıklayınız...

Bilgi Edinme Hakkında

 
TŞOF Bilgi Edinme Başvuru işlemleri       

  24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazete de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı olarak 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 nolu Resmi Gazete de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında yönetmelik ile; Bu kanun çerçevesinde yapılacak başvuru usulü ve yöntemleriyle ilgili uygulamalar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre;

Başvuru Usulü

     Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; Gerçek kişiler işin başvuru sahibinin adı, oturma yeri, Tüzel kişilerde ise, tüzel kişinin ünvanı, adresi ile yetki belgesini içeren dilekçe ile, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine yapılır.

Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurular

   Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, kurumun sayfasında yayınlanan ilgili dökümanların doldurulması yolu ile, başvuru sahibinin adı soyadı, oturma yeri, T.C. Kimlik numarasını belirterek yapılır.

İstenecek Bilgi veya Belgelerin Niteliği

   Bilgi edinmeBaşvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluşların kayıtlarında olup olmadığının, bilgi ve belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır.

Yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler

     Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın,broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Bilgi ve belgeler yayımlama yasağı

   Yönetmeliğe göre, Basın organları, Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz, kullanamaz. Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz.

Başvuruların Kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması

   Başvuru dilekçelerinin kabul edilmesi için mutlaka kanuna uygun olarak yapılması esastır. Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise T.C. Kimlik Numarası kontrolü yapılıp doğrulandıktan sonra, dilekçe işleme konur.

Başvuru Sahiplerine yardım

   Bilgi edinme biriminde görevli yetkililer, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmaya ve yol göstermeye mecburdurlar.