TŞOF Etik Komisyonu Faaliyet Raporu

TŞOF Etik Komisyonu Faaliyet Raporu

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Etik Komisyonu” başlıklı 29.maddesi gereği Federasyonumuz Etik Komisyonu üyeleri olarak Genel Sekreter Mehmet Nesip KEMALOĞLU , Avukat Zerrin BOZTAŞ ve Personel Müdürü Halil ÇİNPOLAT 27.03.2008 tarih ve 56 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince görevlendirilmiş olup, 04.04.2008 tarihinde This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresi ile komisyon üyelerinin isimleri ve özgeçmiş bilgileri  Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmiştir.

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü çerçevesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarında Etik Komisyonu oluşturulması, etik komisyon üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin Kurula bildirilmesi gerektiğine dair 22/01/2008 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-921-906 sayılı yazısı, Federasyonumuz tarafından 05.02.2008 tarih ve 20 sayılı genelge ile Federasyonumuza bağlı Esnaf Odalarına duyurulmuş ve söz konusu bilgilerin alt teşkilatımız tarafından Kurula bildirilmesi sağlanmıştır.

 

Yönetmeliğin “Etik davranış ilkelerine uyma” başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince Federasyonumuz personeli tarafından “Etik Sözleşmesi”nin imzalanması sağlanmış ve imzalanan sözleşmeler personel özlük dosyalarına konulmuştur.

 

Ayrıca; Etik sözleşmesinde yer alan ilkelerin ve Federasyonumuz tarafından yayımlanan ve personelin uymakla zorunlu olduğu kurallara ilişkin talimatnamenin etkin biçimde uygulanması için, gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, etik komisyonlarının tanıtıcı bilgilerinin ve yıllık faaliyet raporlarının kurumların internet sitelerinde yayımlanmasına dair 01/12/2008 tarih ve B.02.0.KEK.0.300-02/154 sayılı yazısı, üst kuruluşumuz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun 18/12/2008 tarih ve 2008/115 sayılı Genelgesi ile Federasyonumuza bildirilmiştir. Bu çerçevede Federasyonumuz internet sitesinde komisyon üyelerimizin tanıtıcı bilgilerine ve komisyonumuz faaliyetlerine yer verilmeye başlanmıştır.